Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website Aigoo is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Websites betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Aigoo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Websites en/of derden ondervinden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de websites van Aigoo.

Eigendomsrechten

De website www.aigoo.nl is eigendom van Subgrounds. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de websites, waartoe ook tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden zijn eigendom van Subgrounds of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Subgrounds mogen deze gegevens niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Tevens is het niet toegestaan deze gegevens op te slaan in een geautoriseerd (gegevens) bestand.

Koppeling naar websites van derden

Aigoo draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn van of naar onze websites, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Aigoo aanvaardt dienaangaande dan ook geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Gedragscode adverteerders

Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Aigoo op haar website publiceert, dient deze adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Aigoo daaraan gestelde regels.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Aigoo verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Aigoo aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Aigoo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de websites worden aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de websites van kracht zijn.